Miejski Obszar Funkcjonalny Gorzowa Wielkopolskiego

Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
tel. 95 7355 894
e-mail: mofgw@um.gorzow.pl

A+ A- A

Pakiet pomocowy dla gorzowskich przedsiębiorców

Miasto, w odpowiedzi na trudną sytuację spowodowaną epidemią koronawirusa, przygotowało dla przedsiębiorców „Gorzowski Pakiet Pomocowy”, który wprowadza ulgi w spłacie podatków lokalnych (tj. podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych).
 
Pakiet skierowany jest do podatników, którzy zostali najmocniej dotknięci obostrzeniami związanymi z wprowadzeniem przez rząd RP na terenie całej Polski stanu zagrożenia epidemicznego, a co za tym idzie ograniczeniami funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, w tym między innymi działalności handlowej, hotelarskiej, turystycznej, gastronomicznej, rozrywkowej, a także wprowadzenia nowych zasad funkcjonowania galerii handlowych.
 
 
Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. wprowadził pakiet pomocowy dla przedsiębiorców, aby w miarę swoich możliwości, ograniczyć uciążliwości wynikające ze szczególnej sytuacji kryzysowej, w jakiej znalazły się gorzowskie firmy, których funkcjonowanie zostało zawieszone do odwołania.
 
Ulga w spłacie podatków lokalnych (tj. podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych) w następujących formach:
 • odroczenie terminu płatności podatków na okres: od 3 do 6 miesięcy;
 • rozłożenie na raty podatku, określając liczbę i wysokość rat (maksymalnie do końca 2020 r.);
 • umorzenie odsetek od zaległości podatkowych, opłaty prolongacyjnej
 
skierowana jest do:
 
przedsiębiorców prowadzących działalność ujętą w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 433:
 • polegającą na przygotowaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach oraz gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu;
 • związaną z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak wystawy, kongresy, konferencję;
 • twórczą związaną z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki;
 • związaną ze sportem i rekreacją w szczególności: klubów sportowych, klubów tanecznych, basenów, siłowni, klubów fitness;
 • związaną z projekcją filmów, nagrań wideo w kinach oraz działalności klubów filmowych;
 • związaną z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania;
 • związaną z prowadzeniem kasyn (z wyłączeniem kasyn internetowych);
 • działalnością bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności kulturalnej;
 • działalnością z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego;
 • inna działalność, która została dotknięta konsekwencjami epidemii.

lub prowadzących handel detaliczny:
 • wyrobami tekstylnymi;
 • wyrobami odzieżowymi;
 • obuwiem i wyrobami skórzanymi;
 • meblami i sprzętem oświetleniowym;
 • sprzętem radiowo- telewizyjnym lub sprzętem gospodarstwa domowego;
 • artykułami piśmiennymi i księgarskimi;
 • a także innych podmiotów prowadzących działalność, które zostały dotknięte konsekwencjami epidemii.

Aby uzyskać ulgę przedsiębiorca musi złożyć następujące dokumenty:
 • Oświadczenie o uzyskaniu lub nieuzyskaniu pomocy de minimis.
 • Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
 • Sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych (np. zestawienie przychodów, rozchodów).
 • Dokumenty finansowe za I kw. 2020 roku lub inne dokumenty obrazujące utratę płynności finansowej.
 • Oświadczenie o stanie majątkowym (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) - stanowiące podstawę dla ubiegających się o ulgę.
 
Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami, przedsiębiorca może złożyć:
 • w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą EPUAP
 • w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:
  Wydział Podatków i Opłat, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp.
 • wnioski w formie papierowej (w zamkniętej kopercie), prosimy składać do specjalnie przygotowanej na tę okoliczność urny, ustawionej tuż za drzwiami głównego wejścia do urzędu.
Każdy złożony wniosek będzie traktowany indywidualnie.

W przypadku gdy sytuacja finansowa Przedsiębiorcy nadal będzie trudna, mimo przyznanej ulgi, możliwe będzie ponowne wystąpienie z wnioskiem o zmianę wydanej decyzji ulgowej lub o zmianę zawartego porozumienia.
 
Wydział Promocji i Informacji